Skip to main content

خدمات توزیع نکاح‌خط در ولایت هلمند

ثبت ازدواج در نکاح‌خط رسمی برای تثبیت هویت زوجین مهم بوده که در بیشتر کشورهای جهان داشتن آن برای زوجین الزامی می‌باشد. عقد ازدواج مانند سایر عقود، حقوق و مسوولیت‌هایی را برای طرفین به بار می‌آورد، از این رو لازم است تا در مراجع رسمی و قضایی ثبت گردد. ازدواج و اخذ نکاح‌خط از سوی مردم در محاکم رسمی، در بسیاری موارد سبب ایجاد سهولت در داخل و بیرون از کشور به خصوص در مهاجرت و سفرهای داخلی و خارجی به کشورهای دیگر می‌شود.

نکاح‌خط در ولایت هلمند چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضیان یا زوجین جهت دریافت نکاح‌خط مراحل ذیل را سپری می‌کنند:

مرحله اول: درخواستی و اسناد لازم

 • زوجین یا ناکح و منکوحه عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی محکمه وثایق ولایت هلمند مبنی بر اخذ نکاح‌خط ترتیب می‌نمایند؛
 • دو قطعه عکس 3x4 و اصل تذکره‌های ناکح و منکوحه حین تدوین درخواستی الزامی می‌باشد؛
 • افزون بر مقدار مهریه، تاریخ و ثمره ازدواج نیز در عریضه و سپس در اصل نکاح‌خط درج می‌گردد؛

مرحله دوم: مراجعه به محکمه وثایق

 • یکی از زوجین درخواستی یا عریضه و اسناد لازمه را به محکمه وثایق ولایت هلمند ارایه نموده و رییس محکمه آن‌را احکام می‌دهد؛
 • محکمه افزون بر عریضه احکام‌شده، یک فورم را که حاوی سوالات در مورد شهرت طرفین، محل سکونت، اهلیت طرفین، عدم موجودیت موانع موقت و دایمی ازدواج میان طرفین است، جهت تکمیل نمودن به آن‌ها داده می‌شود؛
 • علاوه بر فورم، آویز بانکی نیز جهت تحویل مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) افغانی قیمت نکاح‌خط داده شده تا یکی از زوجین مبلغ مذکور را به بانک تحویل نموده و تاییدی پرداخت بانک را هنگام مراجعه به محکمه مربوطه ارایه نماید؛

مرحله سوم: تصدیق ملا امام، وکیل گذر و ناحیه مربوطه

 • فورم به ملا امام مسجد و دو نفر از همسایه‌ها برده شده تا به سوالات مطروحه پاسخ دهند و سپس فورم به وکیل گذر و ناحیۀ مربوطه برده شده و آن‌ها تصدیق می‌کنند؛
 • پس از تکمیل نمودن فورم، ناکح و منکوحه باید فورم را دوباره به محکمه وثایق ارایه و طی‌مراحل بعدی نمایند؛

مرحله چهارم: اقرار به ازدواج و شاهدان

 • زوجین جهت ثبت ازدواج و اخذ نکاح‌خط شان در این مرحله، دو نفر شاهد را با اصل تذکره‌ و دو قطعه عکس شان به محکمه حاضر می‌نمایند؛
 • بخش مربوطه شهرت ناکح، منکوحه و دو نفر شاهدان را از روی اصل تذکره‌های شان درج کنده و نکاح‌خط نموده و آن را به قاضی راجع می‌نماید؛
 • طرفین در حضور قاضی اقرار می‌نمایند که در بدل مقدار مهریه مشخص زن و شوهر یکدیگر اند و شهود نیز بر زن و شوهر بودن طرفین عقد شهادت می‌دهند؛ محکمه برای تسلیمی نکاح‌خط تاریخ تعیین می‌کند؛

مرحله پنجم: اخذ نکاح‌خط

 • یکی از زوجین در روز معین به محکمه رفته و با ارایه اصل تذکره‌های شان نکاح‌خط که ثبت و مهر شده، را تسلیم می‌شود؛
 • سپس، یکی از زوجین نکاح‌خط را به محکمه استیناف ولایت هلمند برده و رییس محکمه استیناف از برحالی قاضی محکمه وثایق در نکاح‌خط تایید می‌نماید؛
 • تا این مرحله نکاح‌خط نهایی بوده و قابل استفاده در داخل کشور می‌باشد، اما جهت استفاده از آن در بیرون از کشور لازم است تا ترجمه شود.

ترجمه نکاح‌خط

 • جهت ترجمه، نکاح‌خط را به یک از دارالترجمه‌های رسمی ارایه تا آن را به زبان مشخص ترجمه و سپس آن‌را به دفتر قضایای دولت برده تا از رسمی بودن دارالترجمه و صحت معلومات نکاح‌خط تایید ‌نماید؛
 • سپس هر دو نسخه زبان ملی و ترجمه شده نکاح‌خط را به افغان پُست سپرده و افغان پُست هم در چند روز معین تاییدی وزارت امور خارجه را اخذ و در نهایت هر دو نسخه نکاح‌خط را به شما تسلیم می‌نماید.

اخذ نکاح‌خط مثنی

 • یک نفر از زوجین در نخست درخواستی یا عریضه را ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و درخواست نکاح‌خط مثنی را می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای دریافت نکاح‌خط مثنی، سند اعلان رادیو، یک، یک قطعه عکس سایز 4x3 زوجین و شاهدان، تصدیق شورای محل و کاپی نکاح‌خط مفقودشده یا شماره و تاریخ صدور آن و یا نکاح‌خط تخریب‌شده می‌باشد؛
 • متقاضی آسناد لازمه را به محکمه ابتدایه یا وثایق ولایت هلمند ارایه و پس از طی‌مراحل درخواستی، نکاح‌خط مثنی خود را به‌دست می‌آورد.

آدرس ولایتی: شهر لشکر گاه، نزدیک مقام ولایت، محکمه ابتدایه، آمریت وثایق

آدرس ولسوالی‌ها: محاکم ابتدایه در سطح ولسوالی‌ها

 

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top