Skip to main content

خدمات توزیع پاسپورت در ولایت لغمان

پاسپورت یکی از اسناد رسمی سفر است که از سوی دولت برای شهروندان صادر می‌گردد. دارنده‌گان این سند مهم با استفاده از آن هویت خویش را تثبیت و به ویزه کشورهای خارجی درخواست ارایه می‌نمایند. افغان‌ها با داشتن پاسپورت و ویزه اجازه خواهند داشت تا از مسیرهای زمینی و هوایی داخل خاک کشورهای دیگر جهان شوند. افغان‌های‌که بدون پاسپورت به کشورهای خارجی سفر نمایند، غیرقانونی پنداشته شده و با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند. از این‌رو لازم است تا به‌‍منظور سفرهای کاری، مریضی و مهاجرت این سند مهم را اخذ و در زمان نیاز از آن به منظور سفرهای خارجی استفاده نمود.

پاسپورت در ولایت لغمان چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضی جهت دریافت پاسپورت مراحل ذیل را سپری می‌کند:

مرحله اول: درخواستی

 • متقاضی عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی قومندانی امنیه ولایت لغمان ترتیب می‌نماید؛
 • برای طی مراحل درخواستی جهت دریافت پاسپورت، شماره صدور پاسپورت قبلی (در صورت اخذ)، کاپی تذکره و هم‌چنان یک قطعه عکس الکترونکی لازم می‌باشد؛
 • متقاضی، دو قطعه عکس به سایز 5x4 که پس‌زمنیه آن سفید باشد، پاسپورت قبلی و تذکره را کاپی و در صورت زیر سن 18 سال بودن متقاضی، اجازه نامه پدر یا ولی مبنی بر اجازه به توزیع پاسپورت، تهیه می‌شود؛

مرحله دوم: اخذ احکام

 • متقاضی به قومندانی امنیه ولایت لغمان مراجعه، فورم خویش را به کارمند مربوط سپرده تا قومندان امنیه در آن به آمریت پاسپورت احکام دهد؛
 • متقاضی قبل از مراجعه به آمریت پاسپورت از موجودیت اصل و کاپی تذکره، دو قطعه عکس و اصل پاسپورت قبلی (در صورت اخذ) اطمینان حاصل می‌نماید؛

مرحله سوم: تحویلی بانک

 • پس از اخذ احکام، متقاضی به آمریت پاسپورت مراجعه و با ارایه اسناد، یک آویز بانکی دریافت و فیس پاسپورت را در نزدیک‌ترین نماینده‌گی د افغانستان بانک تحویل می‌نماید؛
 • آویر بانکی پاسپورت برای ده سال در نظر گرفته شده که به اشخاص زیر سن ۱۴ سال و بالاتر از آن فیس آن متقاوت می‌باشد؛

مرحله چهارم: بخش بیف، بایومتریک و ثبت معلومات

 • متقاضی فورم احکام‌شده و اصل تذکره خود را به بخش بیف ارایه نموده و با گذاشتن انگشت شهادت در دستگاه بیف، کارمند از ثبت معلومات بیف تایید و امضا می‎کند؛
 • در این مرحله فورم بیف‌شده به بخش بایومتریک برده شده و آثار چهار انگشت راست و انگشت شست هر دو دست و سپس عنبیه هر دو چشم ثبت و شخص مسوول از معلومات بایومتریک تایید و امضا می‌کند؛ در صورتی‌که متقاضی قبلاً نیز پاسپورت اخذ نموده، پاسپورت قبلی مهر سرخ شده و کنسل می‌گردد؛
 • متقاضی به بخش چک اسناد رفته، کارمند مربوطه آویز بانک و پاسپورت قبلی متقاضی را چک و آن‌را تایید می‌نماید؛
 • سپس متقاضی به بخش ثبت معلومات یا دیتا راجع شده و کارمند مربوطه اصل فورم (اسناد بیف و بایومتریک)، آویز بانکی و عکس را تسلیم شده، از اصل پاسپورت قبلی و تذکره کاپی گرفته، یک فورم نهایی را چاپ و در نهایت متقاضی معلومات آن‌را به دقت مرور و از صحت آن تایید می‌نماید؛
 • بعد از ثبت و تایید معلومات در سیستم، به متقاضی یک سند یا فورم رسید ارایه می‌شود که با استفاده از آن پاسپورت پس از چاپ اخذ می‌گردد؛

مرحله پنجم: اخذ پاسپورت

 • متقاضی به پسته‌خانه مربوطه در ولایت لغمان مراجعه و با ارایه سند پاسپورت خود را اخذ می‌نماید؛
 • سند یا فورم رسید را که بخش معلومات آمریت پاسپورت به متقاضی ارایه نموده، حاوی زمان مراجعه به پسته خانه می‌باشد.

اخذ پاسپورت مثنی

 • متقاضی در نخست عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی قومندانی ولایت لغمان ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و درخواست پاسپورت مثنی را می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای دریافت پاسپورت مثنی، خانه‌پری فورم درخواستی پاسپورت، سند اعلان رادیو، شش قطعه عکس به سایز 5x4، تذکره اصلی، کاپی پاسپورت مفقودشده یا اصل پاسپورت تخریب‌شده، می‌باشد؛
 • متقاضی آسناد لازمه را به آمریت پاسپورت در ولایت لغمان ارایه و پس از طی مراحل درخواستی، پاسپورت مثنی خویش را به‌دست می‌آورد.

آدرس: شهر مهترلام، شهر نو ، قوماندانی امنیه، مدیریت پاسپورت

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top