Skip to main content

خدمات توزیع وراثت‌خط در ولایت کابل

وراثت‌خط سند رسمی است که به منظور معین نمودن تعداد ورثه متوفی از طریق مراجع قضایی صادر می‌گردد. این سند شامل مشخصات، تعداد وارثان، میزان ارث و نسبت آن‌ها با متوفی بوده که به درخواست وارثان پس از بررسی، اثبات و تعیین وارثان، تحت عنوان وراثت‌خط صادر می‌شود. وارثان با استفاده از وراثت‌خط می‌توانند سهم ارث خود را در داخل و بیرون از کشور مطالبه و در آن تصرف کنند.

وراثت‌خط در ولایت کابل چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضیان جهت دریافت وراثت‌خط مراحل ذیل را سپری می‌کنند:

مرحله اول: درخواستی

 • یکی از وارثان درخواستی رسمی یا عریضه را عنوانی محکمه ابتدایه در مرکز ولایت کابل یا ولسوالی‌های آن ترتیب می‌نماید؛
 • در عریضه، تمام وارثان به‌شمول ذکور، اناث، خوردسال و بزرگ‌سال و هم‌چنان علت مرگ فرد متوفی تذکر داده می‌شود؛
 • دو قطعه عکس سایز 3x4 و کاپی تذکره‌های وارثان، دو نفر به عنوان شاهد و سه نفر به عنوان اقرارکننده همراه با دو قطعه عکس و کاپی تذکره‌های شان و هم‌چنان تصدیق شورای محل الزامی می‌باشد؛

مرحله دوم: مراجعه به محکمه ابتدایه

 • یکی از وارثان درخواستی یا عریضه و اسناد لازمه را مبنی بر اخذ وراثت‌خط به ریاست محکمه ابتدایه ولایت کابل ارایه و رییس محکمه آن‌را احکام می‌دهد؛
 • محکمه یک فورم را که حاوی سوالات در مورد شهرت متوفی و وارثان آن است، از محل سکونت آن‌ها، جهت تکمیل به آن‌ها داده می‌شود؛

مرحله سوم: تصدیق ملا امام، وکیل گذر و ناحیه مربوطه

 • فورم به دو نفر از همسایه‌ها، ملا امام، ملک یا وکیل گذر و ولسوالی یا ناحیه در برده شده و آن‌ها در رابطه به شهرت متوفی، علت مرگ آن، وارثان و شماره‌های تذکره‌های آن‌ها در فورم مربوطه معلومات ارایه و تصدیق می‌نمایند؛
 • پس از تکمیل نمودن فورم یکی از وارثان، فورم را دوباره به محکمه ابتدایه ارایه و طی‌مراحل بعدی می‌نماید؛

مرحله چهارم: اقرار و شهادت

 • دو نفر شاهد و سه نفر از اقرارکنندگان با اصل تذکره‌ها و دو قطعه عکس شان و نیز یک نفر از وراثین به نمایندگی از همه و یا تمام وارثان با دو قطعه عکس و اصل تذکره‌های شان به محکمه حاضر می‌شوند؛
 • شاهدان و اقرارکنندگان در حضور قاضی مبنی بر صحت وارثان متوفی اقرار نموده و شهادت می‌دهند؛
 • وراثت‌خط ترتیب و معلومات وارثان، اقرارکننده‌گان و شاهدان در آن درج و سپس برای تسلیمی آن تاریخ را تعیین می‌گردد؛

مرحله چهارم: اخذ وراثت‌خط

 • یکی از وارثان در روز معین به محکمه ابتدایه رفته و با ارایه اصل تذکره‌، وراثت‌خط را که ثبت و مهر شده، تسلیم می‌شود؛
 • سپس، یکی از وارثان، وراثت‌خط را به محکمه استیناف در ولایت کابل برده تا رییس محکمه استیناف از برحالی قاضی محکمه وثایق در وراثت‌خط تایید نماید؛
 • تا این مرحله وراثت‌خط نهایی بوده و قابل استفاده در داخل کشور می‌باشد، اما جهت استفاده از آن در بیرون از کشور لازم است تا ترجمه و تاییدی وزارت خارجه اخذ گردد.

اخذ وراثت‌خط مثنی

 • یک نفر از وارثان در نخست درخواستی یا عریضه رسمی ترتیب، موضوع را در آن را شرح داده و طی آن درخواست وراثت‌خط مثنی را می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای دریافت وراثت‌خط مثنی، سند اعلان رادیو، کاپی وراثت‌خط مفقودشده، شماره صدور آن یا اصل وراثت‌خط تخریب‌شده می‌باشد؛
 • متقاضی آسناد لازمه را به محکمه ابتدایه در ولایت کابل ارایه و پس از طی مراحل درخواستی، وراثت‌خط مثنی خویش را به‌دست می‌آورد.

یادداشت: محاکم ابتدایه در سطح مرکز، ولایت و ولسوالی‌های کابل فعال و خدمات توزیع وراثت‌خط را ارایه می‌نمایند.

 

 

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top