Skip to main content

درخواست و پذیرش پناهندگی در آلمان

آلمان برای افراد بالای سن 18 سال یا بزرگ‌سال، فرایند درخواست و پذیرش پناهندگی ویژه خود را دارد که بر اساس قانون پناهندگی این کشور تنظیم شده است. بر اساس این قانون که حقوق و وظایف پناهجویان نیز در آن مشخص شده، اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان یا بامف مسوول رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی می‌باشد.

آلمان از جمله کشورهای است که پناهجویان را از کشورهای ناامن همچو افغانستان به عنوان پناهنده در این کشور می‌پذیرد.برای درخواست پناهندگی، باید در آلمان اقامت نمود و امکان درخواست پناهندگی در نمایندگی‌های سیاسی وجود ندارد.

در این مقاله برای افراد  بزرگ‌سال‌که به عنوان پناهجو به آلمان وارد می‌شوند، معلومات ارایه می‌گردد.

ثبت نام به عنوان پناهجو

هر پناهجو پس از وارد شدن به خاک آلمان در نخست نزد ماموران امنیتی در مرز، پلیس، اداره أمور شهروندان خارجی و یا مراکز سکونت اولیه پناهجویان رفته و خود را به عنوان پناهجو ثبت می‌کند. آلمان با در نظرداشت روند دوبلین، اطمینان حاصل می‌کند که ملزم به رسیدگی به درخواست پناهجوی مشخص است. پس از ثبت، به پناهجو وقت قرار ملاقات یا مصاحبه با اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان یا بامف اطلاع داده شده تا به صورت رسمی درخواست پناهندگی دهد. پناهجویان پس از ورودشان به آلمان در جایی به سر می‌برند که سهولت‌های صحی، غذای سه وقت در روز، لباس، وسایل مورد نیاز و محل خواب را دارند.

درخواست رسمی پناهندگی

پناهجو در تاریخ و ساعت معین به اداره بمف حضور یافته و به مسوولان توضیح می‌دهد که بنابر کدام دلایل از کشور اصلی خویش فرار نموده و نمی‌تواند دوباره به آن‌جا برگردد. تمام جزئیات مصاحبه و پاسخ‌های پناهجو به گونه کتبی ثبت شده و نقش اساسی را در پذیرش درخواست پناهندگی دارد. بهتر است پناهجو افزون بر اسناد هویتی، سایر اسناد مانند ایمیل‌ها، پیام‌ها، تهدیدنامه‌ها، عکس‌ها، ویدیوها که گفته‌های پناهجو را تصدیق ‌کند، با خود داشته و آن‌را ارایه نماید.

اقامه موقت

اداره بامف پس از ثبت درخواست پناهندگی، یک سند کتبی اقامه موقت را به پناهجو ارایه که طبق آن پناهجو اجازه دارد تا برای مدت زمانی‌که روند پناهندگی وی طول می کشد، در آلمان اقامت نماید.

پذیرش درخواست پناهندگی

اداره بامف تصمیم خود مبنی بر پذیرش پناهندگی را در روشنایی کنوانسیون 1951 ژنو، قانون پناهندگی و قانون اساسی و بر مبنای محتوای مصاحبه، اسناد ارایه شده و هم‌چنان وضعیت سیاسی و امنیتی کشور اصلی پناهجو، اتخاذ و آن را به‌طور کتبی به پناهجو تقدیم می‌نماید. در صورتی‌که ادارۀ بامف درخواستی پناهندگی را بپذیرد، اداره اتباع خارجیان به پناهجو اجازه اقامت سه سال را صادر نموده که در آینده قابل تمدید می‌باشد.

اقامه دایم

در صورتی‌که پناهجو قادر به تامین بخش اعظم هزینه‌های خود باشد و نیز به اندازۀ کافی آلمانی صحبت کند، اجازۀ اقامت سکونت دایمی را به‌دست می‌آورد.

چه کسی می‌تواند پناهنده شود؟

افرادی که به دلایل سیاسی، مذهبی، نژاد، جنگ، سرکوبی، آزار و اذیت یا برخی دلایل دیگر که از کشورش گریخته و آن‌را ثابت کند، شانس خوبی برای این‌که دست کم برای مدتی معین در آلمان بماند، دارد. درخواست پناهندگی افرادی‌که نتوانند تهدید به جان یا مورد پیگرد بودن در کشور اصلی شان را ثابت کنند و یا دلایل اقتصادی  را برای درخواست شان ابراز نمایند، به طور معمول رد می‌شود.

پذیرش پناهندگی چه مدت طول می‌کشد؟

رسیدگی به این درخواست‌ها به طور معمول بین دو تا هشت ماه طول می‌کشد. اما این‌که اخیراً تعداد درخواست پناهندگی در آلمان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، احتمال دارد بیشتر از آن به طول بیانجامد.

اگر درخواست پناهندگی‌ رد شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

پناهجو یا در مهلتی که به او داده شده آلمان را ترک می‌کند یا مقاومت نموده و در برابر تصمیم اتخاذشده طی دو هفته به محکمه مربوطه و سپس در صورت لزوم به محکمه بالاتر شکایت می‌کند. در صورتی که بازهم درخواست رد شود و موانع دیگر برای اخراج وجود نداشته باشد، در این صورت پناهجو کشور را ظرف 30 روز ترک می‌کند.

دریافت کمک و مشوره

صلاح است تا قبل از درخواست پنهاهندگی با نهادهای ذیربط مشاوره صورت گیرد. اسمای برخی از نهادها که برای پناهجویان مشوره می‌دهند، در ویب‌سایت مخصوص پناهندگی (https://www.asyl.net/) قابل دسترس می‌باشد. سایر معلومات در رابطه به روند درخواست و پذیرش پناهندگی در آلمان را می‌توان در آدرس‌های (https://www.bamf.de/)، (https://www.asylindeutschland.de/( مطالعه و یا از طریق ایمیل (info@asylindeutschland.de) درخواست معلومات بیشتر نمود.

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top