Skip to main content

ویزه مخصوص مهاجرت یا (SIV) برای شهروندان افغان

ویزه مخصوص مهاجرت یا (SIV) چه است؟

 این برنامه تحت نام، ویزه مخصوص مهاجرت یا (SIV)  به برخی از شهروندان افغان اجازه می دهد تا برای اقامت دائمی و قانونی زیرنام گرین کارت وارد ایالات متحده شوند .

  • شرایط این برنامه چه است:

آنعده شهروندان افغان که توسط نهاد های ذیل در داخل افغانستان، برای حد اقل یک سال به کار گماشته شده باشند واجد شرایط این برنامه میباشند: 

  • کارمند دولت آمریکا بوده باشند.
  • پیمانکار دولت امریکا (مستقر در افغانستان) بوده باشند.
  • افرادی که بحیث ترجمان با نیروهای بین المللی ناتو یا قطعات نظامی امریکا وظیفه انجام داده باشند.
  • افرادی که برای انجام فعالیتهای حساس و مورد اعتماد برای پرسنل ناتو استخدام شده باشند.

2- این وظایف بین سالهای ۷ اکتبر ۲۰۰۱ الی ۳۱ دسامبر۲۰۲۲ صورت گرفته باشد.

3- و این وظایف باعث تهدید جدی به افراد مذکور گردیده باشد.

متقاضیان این برنامه می توانند برای همسر، فرزندان مجرد و زیر سن ۲۱ ساله خود نیز درخواست دهند.

 

رهنمود مفصل درخصوص طی مراحل درخواستی این برنامه:

 پروژه بین المللی کمک به پناهندگان یا(IRAP)  رهنمود بسیارمفصلِ درخصوص طی مراحل درخواستی این برنامه (ویزه مخصوص مهاجرت یا SIV) دارد که  آنرا مستقیماً دراینجا به ماخوذ گرفته ایم.  برای جزئیات بیشتردرمورد هرمرحله درخواستی تان، می توانید لینک های ذیل را دنبال کنید.

مرحله اول، تصدیق ریس برنامه یا کام (COM):

 در مرحله اول، متقاضیان ویزه مخصوص مهاجرت یا (SIV)، به تصدیق ریس برنامه خود نیاز دارند. معلومات بیشتری دراین مورد  اینجا  در وب سایت وزارت امورخارجه قرار دارد . در این مرحله ، متقاضیان معلومات وظیفوی و اسنادهای خود را از طریق ایمیل به ریس برنامه خود ارسال میدارند، که این اسناد ها عبارتند از:

اگرشما  قبلاً برای تصدیق ریس برنامه تان درخواست داده اید وپاسخی دریافت ننموده اید، لینک راهنمای IRAP در مورد ارسال اسناد جدید برای تصدیق ریس برنامه تان، در اینجا قرار دارد.       

اگر با تاخیر طولانی روبرو شده اید، لینک راهنمای IRAP در مورد تاخیر درخواستی تان دراینجا قرار دارد .

اگردرخواستی تصدیق تان ازجانب ریس برنامه رد گردیده است، لینک راهنمای IRAP در مورد تجدید نظرریس برنامه یا کام در اینجا قرار دارد .

 

مرحله دوم،ارسال درخواستی به مرکز خدمات شهروندی ومهاجرت ایالات متحده امریکا یا (UCIS):

بعد ازدریافت تصدیقنامه ازجانب ریس برنامه تان، باید درمرحله بعدی درخواست خود را به مرکز خدمات شهروندی ومهاجرت ایالات متحده امریکا یا UCIS  ارسال کنید. لینک راهنمای IRAP  در مورد ارسال  فورم I-360 اینجا قرار دارد .

مرحله سوم، درخواست برای ویزا:

بعد ازدریافت تاییدی I-360 ، باید فورم  DS-260 یا مراحل درخواست ویزا را تکمیل کنید. لینک راهنمای IRAP برای ارسال درخواست ویزه  DS-260 اینجا قرار دارد .

 

مرحله چهارم، مصاحبه ویزا:

لینک رهنمای IRAP برای آمادگی  به مصاحبه ویزه دراینجا قرار دارد. اگر بعد از مصاحبه با تاخیرطولانی روبرو شده اید، راهنمای IRAP در مورد تاخیردرخواستی  ویزه مخصوص  مهاجرت دراینجا قرار دارد .

اگرویزه مخصوص مهاجرتی شما مورد تأیید وصدور قرارگرفت، شما می توانید به ایالات متحده امریکا سفرکنید. معلومات بیشتردرمورد روند سفرو ویزه مخصوص مهاجرت دروب سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا دراینجا قرار دارد.

 یادداشت:

 تازمانی که برای شما ویزه صادر نگردیده به فروش ملکیت ها و ترک وظیفه یا به هرنوع آمادگی سفر، اقدام نکنید.

 

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 4 نظر دهنده 4 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top