Skip to main content

برنامه جدید P2 چیست؟

iStock-1089423168.jpg

این برنامه در بر گیرنده اسکان مجدد از سوی دولت آمریکا برای قشر خاصی از اتباع افغانستان است.

 

آیا واجد شرایط هستید؟

آنعده اتباع افغان که با سازمان های ذیل وظیفه انجام داده باشند واجد شرایط برنامه پی تو(P2) میباشند:

۱-  برای یک سازمان غیردولتی مستقر در ایالات متحده امریکا

۲- با شبکه اطلاع رسانی مستقر در ایالات متحده امریکا

۳- با دوایر دولتی امریکا یا قرادادی دوایر دولتی ، مستقیم یا غیر مستقیم کار کرده باشند.

۴- به عنوان مترجم با دولت امریکا، قطعات نظامی امریکا ویا با قطعات نظامی آیساف وظیفه انجام داده باشند.

برنامه P2 برای آنعده افغانهای است که واجد شرایط به ویزه های ویژه پناهندگی یا (SIV) نباشند. همچنان برنامه پی تو مدت مشخص وظیفوی برای واجد شرایط بودن ندارد.

 

برای شایستگی برنامه پی تو چه مواردی را باید بدانم؟

P2 بخشی از برنامه های پذیرش پناهندگان (USRAP) ایالات متحده امریکا میباشد، به این معنی که شما تحت قانون مهاجرت کشور امریکا به عنوان پناهنده در این مملکت پذیرفته شده هستید.

 

در وضعیت اضطرار قرار دارم، درچه مدتی میتوانم توسط برنامه پی تو خارج شوم؟

برنامه پی تو(P2)  راهی برای خروج از افغانستان نیست بلکه برنامه اسکان مجدد است برای افرادی که به کشور امریکا بحیث پناهنده می آیند، یعنی شمابه کشور همسایه یا کشور دیگری فراری میباشید و آنجا ایالات متحده امریکا قادر به تطبیق برنامه پی توP2)) میباشد، به این معنی که شما باید در کشور دومی باشید که برنامه پی تو (P2)قابل اجرا باشد. همچنان در صورت که در افغانستان حضور دارید نیز میتوانید به برنامه پی تو درخواست دهید.

درخواستی شما برای این برنامه از آغاز، ۱۲ الی ۱۴ ماه و یا شاید بیشتر از آن وقت خواهد برد.

درنهایت اینرا باید بدانید که هیچ تضمینی برای تایید درخواست شما وجود ندارد حتی اگر واجد شرایط باشید و برای تکمیل این پروسه  خارج از افغانستان سفر کرده باشید. افرادی که به برنامه اسکان مجدد به کشور امریکا درخواست میدهند از طی مراحل طولانی و بررسی های متعدد امنیتی میگذرند و این باعث میشود که درخواستی شان رد و یا قبول گردد.

 

برای اتمام برنامه P2 اگرخواسته باشم افغانستان را بر اساس تصمیم خویش ترک کنم، آیا مهم است که به کدام کشور سفرنمایم و چگونه وارد آن کشور شوم؟

USRAP می تواند برنامه اسکان مجدد P2 را در بسیاری کشورها، مانند هند و پاکستان و وغیره طی مراحل کند. اما درکشورهای چون ایران یا ترکیه امکان پذیر نیست.

برای روند برنامه اسکان مجدد ایالات متحده امریکا مهم نیست که از راه های قانونی ویا غیر قانونی (ویزه یا بدون ویزه) به کشور ثالث سفر نمایید، مصٔونیت و محفوظ بودن شما حایز اهمیت است چون سفرهای نامنظم و غیرقانونی به شما و خانواده تان خطرناک بوده میتواند.

 

چگونه میتوانید درخواست دهید؟

شما نمی توانید برای برنامه P2 مستقیم درخواست دهید. مدیر یا آمرمستقیم شما ویا کدام تبعه آمریکایی که در برنامه باشما همکاربوده، میتواند درخواست دهد. نقش آنها تأیید وظیفه شما و ارجاع آن به دولت ایالات متحده است، ولی هرگز ضمانت اینرا نمیتواند که فرد درخواست کننده برای برنامه اسکان مجدد انتخاب گردیده و ویزه بدست میاورد. صدور ویزه و انتخاب برای برنامه اسکان مجدد از صلاحیت های مقامات اداره مهاجرت ایالات متحده امریکا میباشد.

اگر میخواهید به برنامه مذکور درخواست دهید، باید بایکی از  اتباع امریکایی که باشما همکار بوده ویا آمر مستقیم تان بتماس شوید. اگر قراردادی بودید یا در برنامه ها مساعدتی ایالات متحده امریکا وظیفه داشتید، در مدت که منتظر میمانید میتوانید اسناد ذیل را که شخص ارسال کننده نیاز دارد، ترتیب نمایید.

  • اسناد تثبیت کننده هویت: تذکره یا کارت تولد
  • اسناد برای تثبیت روابط: نکاحنامه، طلاق خط، گواهینامه فوتی یا سند تولدی.
  • اسناد و مدارک وظیفوی: کارت هویت وظیفه، سوگندنامه وظیفوی.

بیاد داشته باشید که برنامه P2 یا اسکان مجدد برای افرادی است که واجد شرایط SIV یا ویزه های ویژه مهاجرت ایالات متحده امریکا نباشند. در ضمن هیچ محدودیت وجود ندارد که به هردو درخواست دهید.

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 8 نظر دهنده 6 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top