افغان‌ها با داشتن تذکره‌ به خدماتی دسترسی خواهند داشت که تا حد زیادی حقوق و نیازهای شهروندی آن‌ها را مرفوع ساخته و در ساده‌سازی خدمات عامه از قبیل معارف، صحت، پاسپورت، نکاح‌خط، وراثت خط، قباله‌جات، جواز کار، جواز راننده‌گی، جواز سیر، تقاعد، رای‌دهی، بیمه، استخدام و سایر خدمات نقش اساسی دارد. افغان‌ها افزون بر داخل کشور، تذکره را به منظور تثبیت هویت و دریافت خدمات اساسی و عامه در خارج از کشور نیز لازم دارند.

تذکره کاغذی در ولایت هرات چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضی جهت دریافت تذکره کاغذی مراحل ذیل را سپری می‌نماید:
 • متقاضیان فورم درخواستی تذکره کاغذی را از ویب‌سایت اداره ملی احصائیه و معلومات یا دفاتر ثبت احوال نفوس در مرکز یا ولسوالی‌های ولایت هرات به‌دست آورده و آن‌را خانه پری می‌نمایند؛
 • اسناد لازم برای ثبت نام و درخواستی تذکره کاغذی، هفت قطعه عکس سایز 4x3 که پس‌زمنیه آن سفید باشد، کاپی تذکره یکی از اقارب اصولی همچو پدر، پدرکلان، برادر، خواهر یا کاکا، دو نفر شاهد با عکس‌ها و کاپی تذکره‌های شان و هم‌چنان تصدیق شورای محل می‌باشد؛
 • بعد از خانه‌پری فورم درخواستی و فراهم‌سازی آسناد مورد نیاز، متقاضی به مدیریت ثبت احوال نفوس ولسوالی مربوطه مراجعه می‌نماید؛
 • بخش مربوطه درخواستی و اسناد لازمه را تسلیم شده و آن‌را طی مراحل می‌نماید؛
 • کارمند مربوطه معلومات متقاضی را در سه نسخه کتاب اساس تذکره رسانیده و پس از طی‌مراحل بعدی، تذکره کاغذی متقاضی را امضا، مهر و صادر می‌نماید.

ترجمه تذکره کاغذی

 • تذکره کاغذی به زبان‌های ملی صادر شده که قابل استفاده در داخل کشور می‌باشد، اما جهت استفاده از آن در بیرون از کشور لازم است تا به زبان انگلیسی یا زبان موردنظر ترجمه و سپس تاییدی وزارت امور خارجه اخذ گردد؛
 • تذکره به یکی از دارالترجمه‌های رسمی ارایه و به زبان موردنظر ترجمه می‌گردد؛
 • سپس نسخه ترجمه‌شده تذکره کاغذی را به دفتر قضایای دولت برده تا از رسمی بودن دارالترجمه و صحت معلومات تذکره کاغذی تایید ‌نماید؛
 • سپس هر دو نسخه زبان ملی و ترجمه شده تذکره کاغذی را به افغان پُست سپرده و افغان پُست هم در چند روز معین تاییدی وزارت امور خارجه را اخذ و در نهایت هر دو نسخه آن‌را به صاحب آن تسلیم می‌نماید.

اخذ تذکره کاغذی مثنی

 • متقاضی در نخست فورم درخواستی تذکره مثنی ‌را خانه‌پری می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای ثبت نام و درخواستی تذکره کاغذی، سند اعلان رادیو، دو قطعه عکس سایز 4x3 که پس‌زمنیه آن سفید باشد، کاپی تذکره مفقودشده یا اصل تذکره تخریب شده، دو نفر شاهد با عکس‌ها و کاپی تذکره‌های شان و هم‌چنان تصدیق شورای محل می‌باشد؛
 • بعد از خانه‌پری فورم درخواستی و فراهم‌سازی آسناد مورد نیاز، متقاضی به مدیریت ثبت احوال نفوس در مرکز یا ولسوالی ولایت هرات مراجعه و پس از طی مراحل درخواستی، تذکره مثنی کاغذی خویش را به‌دست می‌آورد.
آدرس ولایتی: شهر هرات، ناحیه اول، مجتمع اداری ولایت، ریاست احصاییه و معلومات، مدیریت ثبت احوال نفوس
آدرس ولسوالیها: مدیریت‌های ثبت احوال نفوس در سطح ولسوالی‌ها